ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΓΙΑΤΗΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣΤΗ
ΓΝΩΣΗΠΟΥΟΔΗΓΕΙ
ΤΙΣΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΓΚΥΡΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Αντιλαμβανόμαστετιςαυξανόμενεςπροκλήσειςπουαντιμετωπίζουνοιπελάτεςμαςκαιτουςπαρέχουμετααπαραίτηταεργαλείαγιαναπάρουντιςσωστέςαποφάσειςκαιναβελτιώσουντηθέσητουςστηναγορά。

ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗΛΗΨΗΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Στόχοςμαςείναινακρατάμετηνεπιχείρησήσαςενήμερημετανέατηςαγοράςσεόλαταστάδιατουκύκλουζωήςτωνπροϊόντωνσας,απότοναρχικόσχεδιασμόέωςτηνεπιτυχήπώληση。

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΙΕΘΝΩΣ

  Πληροφόρηση&πρωτοποριακάπρογράμματαπουδημιουργούνδιαφάνειαστηναγορά

 • ΕΓΚΑΙΡΗΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

  Επιτρέπειστουςπελάτεςμαςναπαίρνουναποφάσειςστρατηγικής&τακτικήςμεακρίβεια

 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΑΣ

  Προϊόντακαισυμβουλευτικέςπληροφορίεςγιαέναευρύφάσμαπροκλήσεωντηςαυτοκινητοβιομηχανίας

 • Η助飞γεννήθηκεαπότηνεπιθυμίαναγίνειευκολότερηηλήψηαποφάσεωνστηναυτοκινητοβιομηχανία。

  Ηαρχικήμαςδέσμευσηναπαρέχουμεστουςπελάτεςακριβείς,έγκυρεςκαιέγκαιρεςπληροφορίεςπαραμένειστοεπίκεντροτουερευνητικούμαςήθους。Είμαστευπερήφανοιπουμπορούμεναδώσουμεπραγματικήγνώσηπουεπιτρέπειστουςπελάτεςμαςναεπιτύχουνσημαντικόανταγωνιστικόπλεονέκτημαστηναγοράτους。

  杰克夏弗兰- Ιδρυτής και Πρόεδρος